Taken

De zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente, voorzover niet van diaconale aard, is toevertrouwd aan het college van kerkrentmeesters. 

Dit omvat ondermeer: 

 • Beheren van financiële middelen en goederen, waaronder de gebouwen van de gemeente. 
 • Het uitvoeren van het financiële beleid wat betreft het personeel. 
 • Het zorgdragen voor de geldwerving. 
 • Het financieel faciliteren van overige activiteiten, waarbij de verbreiding van Gods Woord centraal staat anders dan in de erediensten. 
 • Het opstellen van de jaarlijkse begroting en jaarrekening. 
 • Bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van de doop- lidmaten- en de trouwboeken.  
 • De gebouwen die onder beheer staan van het college van kerkrentmeesters zijn de kerkgebouwen, de pastorieën, de en het zalen centrum bethelkerk met mortuarium. Voor het beheer en onderhoud van de kerkgebouwen en de overige gebouwen is per gebouw een meerjaren onderhoudsplan opgesteld.  
 • Het uitvoeren van financieel beleid wat betreft het personeel en het betalen van traktementen en salarissen wordt verzorgd door de kerkrentmeesters. 
 • Het personeel in dienstverband bestaat uit predikanten, de bijstand in het pastoraat, de koster en een kerkmusicus. 
 • De voornaamste geldwervingsbronnen zijn vrijwillige bijdragen, collecten, jaarlijkse bazars, éénmalige giften, erflatingen en legaten en subsidies. De vrijwillige´bijdragen (de belangrijkste en meest consistente inkomstenbron) worden opgehaald door deelname aan de Actie Kerkbalans. Voor de Actie Kerkbalans en voor het innen van de Solidariteitskas worden naast de belijdende leden, ook de doopleden boven 18 jaar aangeschreven. Het jaarlijks bezorgen van de brieven en het ophalen van de toezeggingen voor de vrijwillige bijdrage gebeurt door een groot aantal vrijwilligers. 
 • De begroting wordt jaarlijks in het derde kwartaal door het college opgesteld en aan de algemene kerkenraad gepresenteerd. 
 • De jaarrekening wordt aan in het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar geproduceerd. 
 • Via LRP wordt door de wijkgemeenten de kerkelijke administratie bijgehouden, daarin worden alle mutaties in de gemeente verwerkt. Het bijhouden van de registers van de gemeenteleden wordt verricht door de wijkraden van kerkrentmeesters. Het bijhouden van de doop- lidmaten- en trouwboeken wordt verricht door de predikanten. 
 • Alle gemeenteleden binnen de gemeente als ook de kerkelijk meelevenden van buiten de gemeente ontvangen periodiek het kerkblad kerk op Zuid. Hierin staat alle informatie met betrekking tot de erediensten, nieuws vanuit de kerkelijke gemeente en de pastorie, activiteiten van gesprekskringen, jeugdclubs enz.