Verkorte staat van baten en lasten 2019 met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor 2020 zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 

 

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. De Protestantse Gemeente Rotterdam Zuid bezit ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, kerkgebouwen en geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikanten en kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris kosters en overig personeel, onkosten vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

 

Verslag Activiteiten

De Algemene  kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u binnenkort hieronder aan.

Komende activiteiten vindt u in de agenda's van de betrokken wijkgemeenten. Deze zijn te vinden op de websites van deze wijkgemeenten.

http://www.johanneskerk.net/

http://www.oudekerkcharlois.nl/

http://www.wijkgemeenteslinge.nl/

http://www.maranathakerk.nu/

http://www.vredeskerkrotterdam.nl/

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: beleidsplan Dicht bij het hart (2017-2020)
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.pgrz.nl het beleidsplan van de Protestantse gemeente Rotterdam-Zuid, 2017 – 2021

Beleidsplan van de Protestantse gemeente Rotterdam-Zuid

“Het menselijk lichaam is één geheel, maar het bestaat uit veel delen. En al die verschillende delen vormen samen dat ene lichaam. Net zo vormen wij samen één lichaam, want we horen allemaal bij Christus.”

I Korinthiërs 12:12 – uit: Bijbel in Gewone Taal

Algemene inleiding

Op zaterdag 26 januari 2008 ontstond de PgRZ. Op die dag tekenden de Gereformeerde Kerk van Pendrecht-Heijplaat, de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Charlois, de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Zuid, de Gereformeerde Kerk van Zuidwijk, en de Hervormde gemeente van Rotterdam-Zuid de fusie overeenkomst. Spoedig daarna fuseerden de Gereformeerde Kerk van Pendrecht-Heijplaat en de Hervormde wijkgemeente Pendrecht-Heijplaat tot de Protestantse wijkgemeente Pendrecht-Heijplaat. Kort daarna fuseerden de Gereformeerde Kerk van Zuidwijk en de Hervormde wijkgemeente Zuidwijk tot de Protestantse wijkgemeente Zuidwijk.

De nieuw gevormde gemeente maakt deel uit van de PKN. Het functioneren van de PgRZ en haar wijkgemeenten wordt geregeld door de kerkorde van de PKN en de bij de vorming van de PgRZ vastgestelde Plaatselijke Regeling.

Via de link gaat u naar het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk: beleidsplan Dicht bij het hart (2017-2020)

Beloningsbeleid

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: “Zie Actief in de Kerk - Arbeidsvoorwaarden”

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël
geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.