Kerkbalans

De aktie kerkbalans komt ieder jaar terug. Iedereen die zich verbonden weet met de kerk krijgt de mogelijkheid om een gift te geven. Dit hoeft niet in een keer, maar mag periodiek (bijvoorbeeld maandelijks). Met alle toegezegde giften weten de kerkrentmeesters met welke inkomsten ze rekening kunnen houden. Dit is de belangrijkste financiële actie voor de kerk.

Gebouwen

Het cvk heeft het beheer over 10  gebowen.

Financiën

Het college van kerkrentmeesters stelt jaarlijks de begroting op voor het nieuwe boekjaar. Dat het college aan de hand van de begrotingen van de wijkgemeenten. Deze worden beoordeeld op onder andere prioriteiten en nut en noodzaak van de uitgaven. Het streven van het college is om de begroting sluitend te krijgen. Het realiseren van dit streven is zeer afhankelijk van de inkomsten die de wijkgemeenten kunnen realiseren. Een belangrijke inkomstenbron daarin is de vrijwillige bijdrage.

De begroting ligt ter inzage op het kerkelijk bureau.

Het college stelt ook jaarlijks in het eerste kwartaal na afloop van het boekjaar de jaarrekening op. na vaststelling in het college wordt de jaarrekening gepresenteerd aan de algemene kerkenraad die de jaarrekening vervolgens dient vast te stellen.

De jaarrekening ligt ter inzage op het kerkelijk bureau.